นางสาว

ภูวรา หนูพุ่ม

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2558
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2554
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย