นาย

ชนินทร์ นิลสุวรรณ์

ช่างเทคนิค

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2548
ปวส. (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้)