นางสาว

นูร์ฟาซีลาห์ แวนาแว

ผู้ช่วยวิจัย

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2563
B.Sc. (เคมี-ชีววิทยา)