นางสาว

อรุณรัตน์ ชาลี

ผู้ช่วยวิจัย

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2564
วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย