บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

สราญรัตน์ พิทักษ์ปฐมพงศ์

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2553
วท.บ. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย