นางสาว

กัญญาณัฐ แก้วอุทัย

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2564
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย