นางสาว

ธันยนันท์ ธรรมฤทธิ์ชัย

ผู้ช่วยวิจัย

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2564
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย