บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

ณฐ นนทิพิเชฐ

ผู้ช่วยวิจัย

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2561
Dr.rer.pol. (วิทยาศาสตร์-เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย