บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

ณฐ นนทิพิเชฐ

ผู้ช่วยวิจัย

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2561
Dr.rer.pol. (วิทยาศาสตร์-เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Junlapak, N., Numnuam, A., Nontipichet, N., Kangkamano, T., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Khumngern, S. (2024). A Flow Injection Amperometric Sensor for Nitrate Detection Based on Cu Foam/Ordered Mesoporous Carbon Modified Glassy Carbon Electrode (SCIE). Chemnanomat, 10(6), e202300600.
2
Khumngern, S., Nontipichet, N., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Numnuam, A. (2024). Smartphone-enabled flow injection amperometric glucose monitoring based on a screen-printed carbon electrode modified with PEDOT@PB and a GOx@PPtNPs@MWCNTs nanocomposite (SCIE). Talanta, 277, Article number 126336.
3
Saraban, M., Numnuam, A., Nontipichet, N., Kangkamano, T., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Khumngern, S. (2024). A disposable electrochemical caffeine sensor based on a screen-printed electrode modified with a copper-metal organic framework and functionalized multi-walled carbon nanotube nanocomposite (SCIE). New Journal Of Chemistry, 48(8), 3638 - 3645.
4
Khumngern, S., Nontipichet, N., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Numnuam, A. (2024). A simple colorimetric histamine sensor based on smartphone digital image processing for fish quality assessment (SCIE). Journal Of Food Composition And Analysis, 126, Article number 105934.