บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาย

จตุพงศ์ ปิ่นแก้ว

นักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2566
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2560
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไทย