นาย

พงศธร ยิ้มยิ่ง

ช่างเทคนิค

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2562
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)