สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

เคมี

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

ฟิสิกส์

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน
8736
8763, 8003
8774

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

วัสดุศาสตร์

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน
8381

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

พอลิเมอร์

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน