สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

เคมี

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

ฟิสิกส์

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน
8736
8763, 8003
8739

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน
8383

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน