สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ผู้ประสานงานสาขา

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

เคมี

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน
-

ฟิสิกส์

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน
8736
8774

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

วัสดุศาสตร์

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน
8381

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

พอลิเมอร์

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน