สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ผู้ประสานงานสาขา

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

จุลชีววิทยา

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

ชีววิทยา

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน
8529, 879970

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน
8792

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน
879996