สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ

คณิตศาสตร์

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน
8649, 8076

สถิติ

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน
8685
8648

วิทยาการคอมพิวเตอร์

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน