สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ

ผู้ประสานงานสาขา

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

คณิตศาสตร์

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

สถิติ

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน
8648

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

วิทยาการคอมพิวเตอร์

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน