สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

กายวิภาคศาสตร์

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน
8142

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน
8152

ชีวเคมี

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน
8272, 8283
8261

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน
8244,8248, 8291

เภสัชวิทยา

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

สรีรวิทยา

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน
8566

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน