สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ฟิสิกส์

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน
8736
8774

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน