สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน
8792

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน
879996