สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ชีววิทยา

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน
8529, 879970

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน