สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน