สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน