สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ

คณิตศาสตร์

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน
8649, 8076

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน