สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ชีวเคมี

บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรภายใน
8244,8248, 8291