สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

Division of Physical Science

หลักสูตร

ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก

ปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

เคมี

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

วัสดุศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

ปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(หลักสูตรนานาชาติ)

ธรณีฟิสิกส์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์
(หลักสูตรนานาชาติ)

เคมี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
(หลักสูตรนานาชาติ)

วัสดุศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ฟิสิกส์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(หลักสูตรนานาชาติ)

ธรณีฟิสิกส์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์
(หลักสูตรนานาชาติ)

เคมี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
(หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

สายตรงหัวหน้าสาขา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย พุทซ้อน