สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ

Division of Computational Science

หลักสูตร

ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก

ปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สถิติ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สถิติประยุกต์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรนานาชาติ)

คณิตศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์