กลุ่มงาน

วิจัยและนวัตกรรม

3 สถานวิจัยความเป็นเลิศ

2 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ

3 สถานวิจัย

ศูนย์วิจัยสัญญาณชีวภาพเพื่อสุขภาพ

7 หน่วยวิจัย

หน่วยวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคม
หน่วยวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราและนวัตกรรม