งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2563

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.ทุกท่านร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 เพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่อง เชิดชูเกียรติ คุณงามความดี ของผู้เกษียณอายุที่ได้ตั้งใจปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุ ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง BSc4 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

ร่วมส่งต่อความรู้สึกดี ๆ แก่ผู้เกษียณได้ที่:
SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

ผู้เกษียณอายุงาน
ประจำปี 2563

วิดีโอบรรยากาศ
งานมุทิตาจิตเกษียณอายุงาน 2563

ร่วมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของผู้เกษียณอายุงานที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุงาน

ชนวรรฒน์ ชูแสง

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

กัญญาภัค จันจุฬา

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

รัตนา หิรัญพันธุ์

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

ฉลวย นนทพันธ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

พรรณี แซ่ฉิน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

กุศล แจ่มประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

เพทาย หิรัญพันธุ์

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

ไชยวัฒน์ ฤทธิรงค์

ช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ

วิดีโอบรรยากาศการปฏิบัติงาน
ผู้เกษียณอายุงาน 2563