ผู้เกษียณอายุงาน
ประจำปี 2563

วิดีโอบรรยากาศ
งานมุทิตาจิตเกษียณอายุงาน 2563

ร่วมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของผู้เกษียณอายุงานที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุงาน

ชนวรรฒน์ ชูแสง

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

กัญญาภัค จันจุฬา

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

รัตนา หิรัญพันธุ์

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

ฉลวย นนทพันธ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

พรรณี แซ่ฉิน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

กุศล แจ่มประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

เพทาย หิรัญพันธุ์

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

ไชยวัฒน์ ฤทธิรงค์

ช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ

วิดีโอบรรยากาศการปฏิบัติงาน
ผู้เกษียณอายุงาน 2563