ผู้เกษียณอายุงาน
ประจำปี 2563

วิดีโอบรรยากาศ
งานมุทิตาจิตเกษียณอายุงาน 2563

ร่วมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของผู้เกษียณอายุงานที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุงาน

ชนวรรฒน์ ชูแสง

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

กัญญาภัค จันจุฬา

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

อ.ฉลาด เจียรนัย

อาจารย์

รศ.ดร.นันทา เชิงเชาว์

อาจารย์

อ.พัชรา ศุภธีรสกุล

อาจารย์

รัตนา หิรัญพันธุ์

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

ผศ.นทีกานต์ สุเมธสิทธิกุล

อาจารย์

ฉลวย นนทพันธ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

พรรณี แซ่ฉิน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

กุศล แจ่มประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

ผศ.ดร.สุรจิตร ทีฆสกุล

อาจารย์

เพทาย หิรัญพันธุ์

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

ผศ.ดร.นิษฐิดา เอลซ์

อาจารย์

ไชยวัฒน์ ฤทธิรงค์

ช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ

วิดีโอบรรยากาศการปฏิบัติงาน
ผู้เกษียณอายุงาน 2563