กัญญาภัค จันจุฬา

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

สังกัด

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

บรรจุ

22 มีนาคม 2525

อายุงาน

38 ปี | 6 เดือน | 9 วัน

ส่งต่อความรู้สึก

เชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความรู้สึกแก่ผู้เกษียณอายุงาน

ผู้เกษียณอายุงานท่านอื่นในปี 2563

ชนวรรฒน์ ชูแสง

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

กัญญาภัค จันจุฬา

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

รัตนา หิรัญพันธุ์

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

ฉลวย นนทพันธ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

พรรณี แซ่ฉิน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

กุศล แจ่มประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

เพทาย หิรัญพันธุ์

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

ไชยวัฒน์ ฤทธิรงค์

ช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ