ร่วมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ

คุณงามความดีของผู้เกษียณอายุงานที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงาน

ด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุงาน

มยุรี ราชยอด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

สนิท มุสิกะไชย

พนักงานการเกษตร ส1

มานพ นวลพลับ

ช่างศิลป์ ชำนาญงาน

อาภรณ์ เพ็ญสวัสดิ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

ยืนยง งามอุดม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

เกษร สุวรรณรัตน์

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2

สายใจ จรเอียด

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงานพิเศษ

พรวดี นิลประดับ

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2

ผศ.ดร.วชิระ เหล็กนิ่ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

© 2021 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)