อาภรณ์ เพ็ญสวัสดิ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
photos-04
สังกัด
งานบริการกลาง
บรรจุ
4 มกราคม 2525
อายุงาน
39 ปี
8 เดือน
27 วัน
ส่งต่อความรู้สึก
ร่วมแสดงความรู้สึกแก่ผู้เกษียณอายุงาน

ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2564

มยุรี ราชยอด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

สนิท มุสิกะไชย

พนักงานการเกษตร ส1

มานพ นวลพลับ

ช่างศิลป์ ชำนาญงาน

อาภรณ์ เพ็ญสวัสดิ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

ยืนยง งามอุดม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

เกษร สุวรรณรัตน์

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2

สายใจ จรเอียด

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงานพิเศษ

พรวดี นิลประดับ

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2

ผศ.ดร.วชิระ เหล็กนิ่ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

More From Science