ผู้เกษียณอายุงาน
ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
0
ปี
0
เดือน
0
วัน
เขียนความรู้สึกถึงผู้เกษียณ
ร่วมอวยพรผู้เกษียณท่านอื่น
ศ.ดร.วัชรินทร์
รุกขไชยศิริกุล
ศาสตราจารย์
0
ปี
0
เดือน
0
วัน
ผศ.ดร.พิพัฒน์
ชูโต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0
ปี
0
เดือน
0
วัน
อ.วชิรพันธ์
พัฒนโชติ
อาจารย์
0
ปี
0
เดือน
0
วัน
รศ.ดร.วราภรณ์
ตันรัตนกุล
รองศาสตราจารย์
0
ปี
0
เดือน
0
วัน
รศ.ดร.นงเยาว์
สว่างเจริญ
รองศาสตราจารย์
0
ปี
0
เดือน
0
วัน
ลัดดา
นิลรัตน์
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
0
ปี
0
เดือน
0
วัน
ประนอม
อินทสโร
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
0
ปี
0
เดือน
0
วัน
รศ.ดร.พรทิพย์
ประพันธ์พจน์
รองศาสตราจารย์
0
ปี
0
เดือน
0
วัน
นิรชา
ยันเยี่ยม
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
0
ปี
0
เดือน
0
วัน
สุภาพ
นวลพลับ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
0
ปี
0
เดือน
0
วัน
จรัส
ภุมริน
ช่างปูน ช2
0
ปี
0
เดือน
0
วัน
อดิศร
วังปรีชา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
0
ปี
0
เดือน
0
วัน
สุดาวดี
โรจน์ศิริมนตรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
0
ปี
0
เดือน
0
วัน
ธัญชนก
ภู่เจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
0
ปี
0
เดือน
0
วัน

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)