ผู้เกษียณอายุงาน
สุดาวดี โรจน์ศิริมนตรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

งานบริการกลาง
ปี
0
เดือน
0
วัน
0
เขียนความรู้สึกถึงผู้เกษียณ
ร่วมอวยพรผู้เกษียณท่านอื่น
ศ.ดร.วัชรินทร์
รุกขไชยศิริกุล
ศาสตราจารย์
ปี
0
เดือน
0
วัน
0
ผศ.ดร.พิพัฒน์
ชูโต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปี
0
เดือน
0
วัน
0
อ.วชิรพันธ์
พัฒนโชติ
อาจารย์
ปี
0
เดือน
0
วัน
0
รศ.ดร.วราภรณ์
ตันรัตนกุล
รองศาสตราจารย์
ปี
0
เดือน
0
วัน
0
รศ.ดร.นงเยาว์
สว่างเจริญ
รองศาสตราจารย์
ปี
0
เดือน
0
วัน
0
ลัดดา
นิลรัตน์
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ปี
0
เดือน
0
วัน
0
ประนอม
อินทสโร
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
ปี
0
เดือน
0
วัน
0
รศ.ดร.พรทิพย์
ประพันธ์พจน์
รองศาสตราจารย์
ปี
0
เดือน
0
วัน
0
นิรชา
ยันเยี่ยม
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ปี
0
เดือน
0
วัน
0
สุภาพ
นวลพลับ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ปี
0
เดือน
0
วัน
0
ผศ.อดุลย์
เที่ยงจรรยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปี
0
เดือน
0
วัน
0
จรัส
ภุมริน
ช่างปูน ช2
ปี
0
เดือน
0
วัน
0
อดิศร
วังปรีชา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
ปี
0
เดือน
0
วัน
0
ธัญชนก
ภู่เจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ปี
0
เดือน
0
วัน
0

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)