ผู้เกษียณอายุงาน
ศ.ดร.วิไลวรรณ
โชติเกียรติ
อายุงาน
36 ปี
4 เดือน
13 วัน
อนุชิต
บิลหละ
อายุงาน
37 ปี
2 เดือน
0 วัน
รศ.ดร.เบญจมาศ
จันทร์ฉวี
อายุงาน
34 ปี
2 เดือน
0 วัน
สมชาย
พิสสุพรรณ์
อายุงาน
37 ปี
1 เดือน
0 วัน
โกศล
ภูริวัฒนกุล
อายุงาน
39 ปี
6 เดือน
1 วัน
ละเอียด
หนูอุไร
อายุงาน
9 ปี
0 เดือน
0 วัน
ธันยโรจน์
อินสุวรรโณ
อายุงาน
35 ปี
11 เดือน
19 วัน
สันติ
บัวกิ่ง
อายุงาน
38 ปี
2 เดือน
13 วัน
อารีรัตน์
แซ่เจน
อายุงาน
38 ปี
7 เดือน
29 วัน
© 2024 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)