SCI Publication Clinic

การให้บริการโดยคณะฯ

จัดบริการตรวจแก้ต้นฉบับ Manuscript editing และผลงานในการนำเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติให้แก่นักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

การใช้บริการ Enago

จัดบริการตรวจแก้ต้นฉบับผลงานวิจัยให้แก่นักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ภายใต้ MOU ในการลดอัตราค่าบริการ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าใช้บริการเองตามที่ตกลงกับบริษัท

การให้บริการโดยมหาวิทยาลัย

จัดบริการตรวจแก้ต้นฉบับผลงานวิจัยให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์