TCAS 66
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการรับนักศึกษา TCAS 1
ข่าวสาร TCAS 1
โครงการรับนักศึกษา TCAS 2
ข่าวสาร TCAS 2
การรายงานตัวเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ไม่ใช้ใบตรวจสุขภาพ

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)