งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

Educational Management (EM)

กฤตยภร
คุ่มเคี่ยม

หัวหน้างาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

• นักศึกษา

การศึกษาระดับปริญญาตรี

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

• อาจารย์

การศึกษาระดับปริญญาตรี

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

• การดำเนินการภาพรวม

การศึกษาระดับปริญญาตรี

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Last updated on มกราคม 8, 2021 1:27 PM

How useful was this content?

Click on a star to rate it!

Average rating 2.3 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this content.

We are sorry that this content was not useful for you!

Let us improve this content!

Tell us how we can improve this content?

ข้อเสนอแนะ

เขียนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานสนับสนุนการจัดการศึกษา หรือกระบวนการทำงานลงในแบบฟอร์ม