งานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์

Scientific Equipment Maintenance and Service

กรุงประกาย
อัมโร

หัวหน้างาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

Last updated on กุมภาพันธ์ 18, 2021 2:24 PM

How useful was this content?

Click on a star to rate it!

Average rating 2.3 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this content.

We are sorry that this content was not useful for you!

Let us improve this content!

Tell us how we can improve this content?

ข้อเสนอแนะ

เขียนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการทำงานลงในแบบฟอร์ม