หน่วยประชาสัมพันธ์

Public Relations (PR)

อิสรภาพ
ชุมรักษา

หัวหน้าหน่วย

ขั้นตอนการดำเนินงาน

Last updated on มกราคม 8, 2021 6:46 PM

How useful was this content?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this content.

We are sorry that this content was not useful for you!

Let us improve this content!

Tell us how we can improve this content?

ข้อเสนอแนะ

เขียนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหน่วยประชาสัมพันธ์ งานเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ หรือกระบวนการทำงานลงในแบบฟอร์ม