งานแผนและประกันคุณภาพ

Planning and Quality Assurance (PQA)

ธนากร
ทองอนันต์

หัวหน้างาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

Last updated on มกราคม 18, 2021 9:30 AM

How useful was this content?

Click on a star to rate it!

Average rating 3.5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this content.

We are sorry that this content was not useful for you!

Let us improve this content!

Tell us how we can improve this content?

ข้อเสนอแนะ

เขียนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานแผนและประกันคุณภาพ หรือกระบวนการทำงานลงในแบบฟอร์ม