งานบริการกลาง

Internal Services (IS)

อรรัมภา
ควรหาเวช

หัวหน้างาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ด้านเลขานุการผู้บริหาร

ด้านผู้ประสานงาน

ด้านการจัดประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานคณะวิทยาศาสตร์

ด้านสารบรรณ

ด้านการให้บริการขอใช้ห้องและจัดเลี้ยงสำหรับคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์

ด้านการให้บริการขอใช้ห้องและจัดเลี้ยงสำหรับหน่วยงานภายนอก

Last updated on มกราคม 13, 2021 9:53 AM

How useful was this content?

Click on a star to rate it!

Average rating 3.8 / 5. Vote count: 4

No votes so far! Be the first to rate this content.

We are sorry that this content was not useful for you!

Let us improve this content!

Tell us how we can improve this content?

ข้อเสนอแนะ

เขียนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานบริการกลาง หรือกระบวนการทำงานลงในแบบฟอร์ม